ප්‍රවාද 36 (2020, සැප්තැම්බර්) – ආවර්ජනා

පිටකවර ඡායාරූපය: බුද්ධිම විතානගේ