ප්‍රවාද 38 (2022, අගෝස්තු) – වර්තමානයේ මාන

පිටකවර චිත්‍රය: නවින්ද්‍රි රණතුංග